Zodpovedna osoba - ochrana osobnych udajov

ÚVOD


Zodpovedna osoba V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len ,,zákon“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (osoba ktorej sa osobné údaje týkajú) na svojom webovom sídle tieto informácie:

a) svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje,
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby,
c) informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené,
d) kontaktné údaje úradu,
e) informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
f) informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.

NÁVRAT HORE

Práva dotknutej osoby


Zodpovedna osoba Zákon stanovuje povinnosť prevádzkovateľa preukázateľne oboznámiť dotknutú osobu a poskytnúť jej informácie spracovaní jej osobných údajov a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby všetky tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla oboznámiť a porozumela im.

§ 61 Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
d) dobe uchovávania osobných údajov
e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) kontaktných údajoch úradu,
g) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
h) zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

V prípapde pokiaľ dotknutá osoba nadobudla presvedčenie, že spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, dochádza k porušeniu jej práv vymedzených zákonom, ma právo dožadovať sa u prevádzkovateľa nápravy. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 zakona č. 18/ 2018 Z.z. na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.

Formulár pre prevádzkovateľa na nahlasovanie bezpečnostných incidentov
v zmysle Čl. 33 Nariadenia (EÚ)2016/679 a § 40 zákona č. 18/2018 Z.z: NÁHLASENIE INCIDENTU .

NÁVRAT HORE

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100


Zodpovedna osoba Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov, alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom (ďalej len „navrhovateľ“), alebo bez návrhu.

Návrh na začatie konania musí obsahovať :
a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu,2) ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.
Vzor návrhu priamo zo stránky Úradu na ochranu osobných údajov: WEB-VZOR-NAVRHU.PDF.


NÁVRAT HORE

Kontaktné údaje Úradu


budova UOOU Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
GPS SÚRADNICE ÚRADU: 48.14792 ; 17.15847

Úradné hodiny podateľne
Pondelok až štvrtok od 08.00 hod do 15.00 hod
Piatok od 08.00 hod do 14.00 hod

Telefonické / emailové kontakty úradu
• Sekretariát predsedníčky úradu a podpredsedníčky úradu + 421 2 32 31 32 11
• Sekretariát úradu + 421 2 32 31 32 14
• Telefonický kontakt na podateľňu úradu +421 2 32 31 32 14
• Hovorca úradu mobil: 0910 985 794, e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
• Webové sídlo úradu : https://dataprotection.gov.sk/uoou/
• Emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov : ochrana@pdp.gov.sk
• Otázky laickej a odbornej verejnosti týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk.
• Žiadosti o poskytnutie informácií od úradu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zasielajte úradu prostredníctvom online formulára, alebo na zaslanie žiadosti využite e-mailovú adresu: info@pdp.gov.sk alebo žiadosť zašlite písomne na vyššie uvedenú adresu sídla úradu, alebo prostredníctvom formulára tu: on-line formulár.

NÁVRAT HORE

Kontaktné údaje na zodpovedné osoby
 

Formulár na nahlásenie externej zodpovednej osoby na úrade: NAHLÁSENIE ZO NA UOOU.

NÁVRAT HOREivermectine lopinavir ritonavir stromectol lopinavir ritonavir colchicine