Vyhlásenie spoločnosti EuroTRADING s.r.o., v zmysle
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Spoločnosť EuroTRADING s.r.o. týmto vyhlasuje, že má v súlade so zákonom spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu GDR (s analýzou rizík a posúdením vplyvu na ochranu osobných údajov). Dodržiavanie podmienok zákona o ochrane osobných údajov má je uvedené vo vyššie spomenutých dokumentoch. Okrem toho sú naši zákazníci vždy včas oboznámený o spracovaní svojich osobných údajov v prípade, že nám nejaké poskytli. Proces vypracovávania dokumentácie GDPR, oboznámení, zmlúv, záznamov o spracovateľských činnostiach a všetkých legislatívnych tlačív a dokumentov je riadne zabezpečený v súlade so zákonom a príslušnými vykonávacími vyhláškami a usmerneniami. V rámci spracúvania dokumentácie GDPR neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadne údaje neposkytujú tretej osobe (s výnimkou osôb ktoré sa podieľajú na samotnom spracovaní) a nemôže dôjsť k úniku informácii o osobných údajoch. EuroTRADING s.r.o. je viazaný dodržiavaním ochrany osobných údajov zmysle zákona počas celej doby spracúvania prípadných osobných údajov klientov.
Poskytovateľovi zo zákona vyplýva záväzok, že počas spracúvania dokumentácie dodrží zákonné predpisy o a ochrane osobných údajov v súlade so zákonom. prípade, že je nevyhnutný prenos osobných údajov prostredníctvom verejne dostupnej počítačovej siete (internetu) zo strany našej spoločnosti, napr. prostredníctvom emailu, alebo sprístupnením dotazníkov postupujeme podľa zákona o ochrane osobných údajov a to najmä :  Pri odosielaní mailu, sú prípadne osobné údaje heslované a šifrované
  Komunikácia a vypĺňanie dotazníkov prebieha prostredníctvom šifrovanej https komunikácie
  V telefonickom styku sa osobné údaje nepoužívajú a hovory sa nezaznamenávajú
generique rhinocortgenerique kaletra generique stromectol ivermectin kamagra